Kedi ve Köpek Hastalıkları A’dan Z’ye

Yazar Kasım 10, 2015 Makaleler

 

Alanin Aminotransferaz (ALT)/Aspartat Aminotransferaz

Albumin, Hipoalbuminemi

a1-Proteaz inhibitörü (a1-PI)

Alkalin Fosfataz (ALP) ve g-Glutamil Transferaz (GGT)

Alkalozis, Metabolik

Amilaz ve Lipaz

Amonyak

Anemi, Nonrejeneratif

Anemi, Rejeneratif

Antinükleer Antikor (ANA) Titresi/Lupus Eritematosus (LE) Hücre Testi

Anyon Gap (AG)

Asidozis, Metabolik

Bilirubin, Yüksek

Coombs’ Testi

Düflük Doz Deksametazon Baskılama Testi

Eozinofili ve Bazofili

Fosfor, Hiperfosfatemi

Fosfor, Hipofosfatemi

Fruktozamin ve Glikoze Hemoglobin

Glikoz, Hiperglisemi

Glikoz, Hipoglisemi

Glikozüri

Globulin

Hemoglobinüri ve Miyoglobinüri

Hiperkapni

Hipoksemi

Hipostenüri

idrar Elektrolitleri ve idrarın Yapısı

idrar Kortizol: Kreatin Oranı (İKKO)

Kalsiyum, Hiperkalsemi

Kalsiyum, Hipokalsemi

Klor, Hiperkloremi

Klor—Hipokloremi

Kobalamin ve Folat, Serum

LABORATUVAR TESTLER

Kreatin Kinaz

Kreatin ve Kan Üre Nitrojeni (BUN)—Azotemi ve Üremi

Kristalüri

Laktik Asidozis (Hiperlaktatemi)

Lenfopeni

Lenfositosis

Lipidler, Hiperlipidemi

Magnezyum, Hipermagnezemi

Magnezyum, Hipomagnezemi

Methemoglobinemi

Monositozis

Nötrofili

Nötropeni

Osmolarite, Hiperosmolarite

Pansitopeni

Paraproteinemi

Pıhtılaşlma Faktörü Eksikliği

Piyüri

Polisitemi

Potasyum, Hiperkalemi

Potasyum, Hipokalemi

Proteinüri

Safra Asitleri

Silindirüri

Sodyum, Hipernatremi

Sodyum, Hiponatremi

Tiroid Hormonları

Tripsin—Benzeri immünoreaktivite (TBI)

Trombositopeni

Trombositozis

Yüksek-Doz Deksametazon Baskılama Testi ve Plazma ACTH Seviyeleri

Atrioventriküler Blok, Tam (Üçüncü Derece)

Atriyal Fibrilasyon ve Atriyal Fluter

Atriyal Prematür Kompleksler (APK)

Atriyoventriküler Blok, Birinci Derece

Atriyoventriküler Blok, ikinci Derece, Mobitz Tip I

Atriyoventriküler Blok, ikinci Derece, Mobitz Tip II

Atriyoventriküler ileti Bozukluğu

Atriyumun Durması (Atrial Standstill)

Hasta Sinüs Sendromu

idioventriküler Ritim

Sağ Dal Bloku

Sinüs Aritmisi

Sinüs Arresti veya Bloku

Sinüs Bradikardi

Sinüs Taşikardi

Sol Anterior Fasiküler Blok

Sol Dal Bloku

Supraventriküler Taşikardi (SVT)

Ventriküler Fibrilasyon

Ventriküler Prematüre Kompleksler

ELEKTROKARDİOGRAFİ

Ventriküler Standstil (Asistol)

Ventriküler Taşikardi

Wolff-Parkinson-White Sendrom (wpw)

Adenokarsinom, Akciğer

Adenokarsinom, Deri (Ter Bezi, Sebaseöz)

Adenokarsinom, Mide, ince ve Kalın Bağırsak, Rektal

Adenokarsinom, Nazal

Adenokarsinom, Pankreas

Adenokarsinom, Prostat

Adenokarsinom, Renal

Adenokarsinom, Tükrük Bezi

Adenokarsinom, Tiroid—Köpekler

Adenokarsinoma, Anal Kese/Perianal/Rektal

Akciğer Lobunun Torsiyonu

Akne—Kediler

Akne—Köpekler

Akral Yalama Dermatitisi

Akromegali—Kediler

Aktinomikoz

Akut Solunum Güçlü¤ü Sendromu (ARDS)

Alt Üriner Sistem Enfeksiyonu

Aflatoksin Toksikozu

Ameloblastom

Amiloidozis

Amitraz Toksikozu

Anaerobik Enfeksiyonlar

Anal Kese Hastalıkları

Anemi, Aplastik

Anemi—Heinz Cisimciği

Anemi, Demir Eksikliği

Anemi, immün—ilişkili

Anemi, Metabolik (Spiküle Kırmızı Hücreli Anemiler)

Anemi, Nükleer Maturasyon Defekti (Anemi, Megaloblastik)

Anemi—Kronik Böbrek Hastalığında

Antebrakial (Önkol) Büyüme Bozukluklar›

Anteriör Crossbite

Anteriör Üveitis—Kediler

Anteriör Üveitis—Köpekler

Aortik Stenoz

Aortik Tromboembolizm

Apseleflme

Apudoma

Arsenik Zehirlenmesi

Arteriyovenöz Fistül

Artritis (Osteoartritis)

Artritis (Septik)

Asetaminofen Toksisitesi

Aspergillozis

Aspirin Toksisitesi

Astım, Bronflit—Kediler

Astrositoma 470 KONULAR xvii HASTALIKLAR VE KLNİK SENDROMLAR Astrovirus Enfeksiyonu

Atılmamışl Plasenta

Atheroskleroz

Atlantoaksiyal instabilite

Atopi

Atriyal Duvar Yırtığı

Atriyal Septal Defekt

Atriyoventriküler (AV) Kapak Endokardiyozisi

Atriyoventriküler Kapak Displazisi

Atriyoventriküler Valvüler Stenoz

Babesiosis

Bakır Hepatopatisi

Bartonelloz—Kedi Tırmalama Hastalığı

Bazal Hücre Tümörü 491 Benign Prostatik Hiperplazi

Büyüme Hormonu-Cevaplı Dermatozlar

Besin Reaksiyonları (Dermatolojik)

Beyin Hasarı (Kafa Travması ve Hipoksi)

Biliöz Kusma Sendromu

Blastomikozis

Blefaritis

Bordetellosis—Kediler

Botulizm

Böbrek Hastalığı, Konjenital ve Geliflimsel

Böbrek Yetmezliği, Akut (ABY)

Böbrek Yetmezliği, Kronik

Brakial Pleksus Kopması

Brakisefalik Havayolu Sendromu

Bronfliektazi—Köpekler

Bronşit, Kronik (COPD)

Brusellozis—Köpekler

Calicivirus—Kediler

Campylobakteriozis

Candidiazis

Capillariazis

Chagas Hastalığı (Amerikan Tripanozomiazisi)

Chediak-Higashi Sendromu

Cheyletiellozis

Coronavirus Enfeksiyonu—Köpekler

Chylothorax

Coonhound Paralizi (idiyopatik Poliradikülonörit)

Cruciate Hastalığı, Kranial

Cryptococcosis

Cryptorchidism

Cryptosporidiosis

Cyclic Hematopoezis—Köpekler

Cytauxzoonosis

Çikolata Toksisitesi

Çinko Toksisitesi

Dans Eden Doberman Hastalığı

Demir Toksisitesi

Demodikozis

Depo Hastalıkları, Glikojen

Depo Hastalıkları, Lizozomal

Dermatofilozis

Dermatofitozis

Dermatomiyozit

Diabetes insipidus

Diabetes Mellitus, Ketoasidotik

Diabetes Mellitus, Komplike Olmayan

Diabetes Mellitus, Nonketotik Hiperozmolar Sendrom

Digoksin Toksisitesi

Dirsek Displazisi

Diskospondilitis

Disotonomi (Key-Gaskell Sendromu)

Disrafizm, Spinal

Dissemine intravasküler Koagülasyon (DIK)

Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı)—Köpeklerde

Diş Krığı

Diş Kökü Apsesi (Apikal Apse)

Diş Luksasyonu/Avülsiyonu

Diş Minesi Hipoplazisi/Hipokalsifikasyon

Diyaframatik Herni

Diyet intoleransı

Duman inhalasyonu

Düşmemiş Süt Dişi

Ebstein Anomalisi

Ektropiyon

Ehrlichiosis

Eklampsi

Ektopik Üreter

Ekzokrin Pankreatik Yetmezlik (EPY)

Endokarditis, Bakteriyel

Endomiyokardiyal Hastalık—Kediler

Ensefalitis

Ensefalitis, Parazitik Migrasyona Bağlı Sekonder

Ensefalitozoonosis

Ensefalopati, iskemik—Kediler

Entropiyon

Eozinofilik Granulom Kompleksi

Epididimitis/Orflitis

Epilepsi, idiyopatik, Genetik, Primer

Episkleritis

Epulis

Etanol Toksisitesi

Etilen Glikol Toksisitesi

Fallot Tetralojisi

Fanconi Sendromu

Fasiyal Sinir Parezisi/Paralizisi

Feline Deri Frajilite Sendrom

Feline Simetrik Alopesi

Feline Enfeksiyöz Peritonit (FIP)

Feline idiyopatik Alt idrar Yolu Hastalıkları

Feline immun Yetmezlik Virusu (FIV)

Feline Leukemia Virüs Enfeksiyonu (FELV)

Feline Panlökopeni

Feline Paraneoplastik Sendrom

Feline Rinotrakeitis Virüs

Feline Sinsitium—Forming Virus Enfeksiyonu (FESFV)

Feokromositom (Pheochromocytoma)

Fibrokartilaginöz Embolik Miyelopati

Fibrosarkom, Gingiva

Fibrosarkom, Kemik

Fibrosarkom, Nazal ve Paranazal Sinüs

Fosfofruktokinaz Eksikliği

Gastritis, Atrofik

Gastritis, Kronik

Gastroduodenal Ülser Hastalığı

Gastroenterit, Eozinofilik

Gastroenterit, Hemorajik

Gastroenterit, Lenfositik-Plazmasitik

Gastrointestinal Obstrüksiyon

Gastroözofagiyal Reflü

Giardiazis

Glokom

Glomerülonefritis

Gluten Enteropatisi, irlanda Seterlerinde

Hemangioperistoma

Heart worm (Kalp Kurdu) Hastalık—Kedilerde

Heart worm (Kalp Kurdu) Hastalık—Köpeklerde

Helicobacter Enfeksiyonu

Hemangiosarkoma, Dalak ve Karaciğer

Hemangiosarkoma, Deri

Hemangiosarkoma, Kalp

Hemangiosarkoma, Kemik

Hemobartenelloz

Hemotoraks

Hepatik Amiloid

Hepatik Ensefalopati

Hepatik Lipidosis (Karaci¤erde Yağlanma)

Hepatik Yetmezlik, Akut

Hepatitis, Enfeksiyöz Canine

Hepatitis, Granülomatöz

Hepatitis, Kronik—Aktif

Hepatitis, Leptospirozis

Hepatitis, Suppuratif ve Hepatik Apse

Hepatosellüler Adenoma (Hepatom)

Hepatoportal Mikrovasküler Displazi (MVD)

Hepatorenal Sendrom

Hepatosellüler Karsinoma (HCCA)

Hepatotoksinler

Hepatozoonosis

Herpesvirüs Enfeksiyonu (CHV)—Köpekler

Hiatus Hernisi

Hidronefrozis

Hidrosefalus

Hiperadrenokortisizm (Cushing Hastalığı)

Hiperandrojenizm

Hiperkoagulabilite

Hipereosinofilik Sendrom

Hiperöstrojenizm

Hiperparatiroidizm

Hiperparatiroidizm, Renal Sekonder

Hipersensitivite Reaksiyonu (Anafilaksi)

Hipertansiyon, Portal

Hipertansiyon, Pulmoner

Hipertansiyon, Sistemik

Hipertiroidizm

Hipertrofik Osteodistrofi

Hipertrofik Osteopati

Hipertrofik Pilorik Gastropati, Kronik

Hiperviskozite Sendromu

Hipoadrenokortisizm

Hipoandrojenizm

Hipomiyelinasyon—Merkezi ve Periferal Sinir Sistemi

Hipoparatiroidizm

Hipopituitarizm

Hipopyon ve Lipid Alanları

Hipotiroidizm

Histiositom

Histiositozis—Köpekler

Histoplazmozis

Hyphema

Horner sendromu

ikili Aortik Kavis

Isı Çarpması ve Hipertermi

immünoproliferatif Enteropati—Basenjilerde

immünyetmezlik Bozuklukları, Primer

ince Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması (SIBO)

inflamatuvar Bağırsak Hastalığı (IBD)

insülinoma

interdigital Dermatitis

interstisyal Hücre Tümörü, Testis

intervertebral Disk Hastalığı Servikal

intervertebral Disk Hastalığı, Torakolumbal

intüssüsepsiyon (invaginasyon)

iris Atrofisi

irritabl Barsak Sendromu (IBS)

ivermektin Toksisitesi

Juvenil Poliarteritis (Beagle Ağrı Sendromu)

Juvenil Selülitis (Puppy Strangles)

Kalça Displazisi—Köpekler

Kan Nakli Reaksiyonları

Karakurbağası Venomu Toksikozisi

Karbon Monoksit Zehirlenmesi

Kardiyomiyopati, Boxer

Kardiyomiyopati, Dilate—Kediler

Kardiyomiyopati, Dilate—Köpekler

Kardiyomiyopati, Hipertrofik—Kediler

Kardiyomiyopati, Hipertrofik—Köpekler

Kardiyomiyopati, Restriktif—Kediler

Karnitin Eksikliği

Katarakt

Kayalık Dağlar Benekli Atefli

Kancalı Kurtlar (Ankilostomiyazis)

Kene Isırığı Paralizi

Kene ve Kene Kontrolü

Keratitis, Ülseratif Olmayan

Keratitis, Ülseratif

Keratokonjunktivitis Sicca (KCS)

Kertenkele Zehirlenmesi

Kemodektoma

Kıl follikülü Tümörleri

Kirpik Hastalıkları (Trikiyazis/Distichiazis/Ektopik Kirpikler)

Klamidiazis—Kediler

Klostridyal Enterotoksikoz

Koagülopati, Karaciğer Hastalığında

Kobalamin Malabsorbsiyonu, Büyük Schnauzerlerde ve Border Collilerde

Koksidioidomikozis

Kedim nefes alamıyor

Kedimde ateş var

Köpeğimde ateş var

Kedim zehirlendi

 

Alopesi

Anoreksi

Asites

Ataksi

Kedi ve köpeklerde Çiftleşmede Uygun Zamanlama

Dermatozlar ve Depigmentasyon Bozukluğu

Dermatozlar, Eksfoliatif 34 Dermatozlar, Eroziv veya Ülseratif

Dermatozlar, Papulonodüler

Dermatozlar, Steril Nodüler/Granülomatöz

Dermatozlar, Vezikulopüstüler

Disfaji

Diskezi ve Hematokezi

Kedi ve köpeklerde Dispne, Takipne ve çarpıntı)

Distosi (Güç Doğum)

Disüri ve Pollaküri

Dişlerde Renk Değişikliği

Diyare(kedi ve köpeklerde)

Kedi ve köpeklerde Akut  Diyare,

Kedi ve köpeklerde Kronik  diyare

Köpekler de Epifora  Epistaksis Flatulans/Gaz Çıkartma Gingivitis

Halitozis/Ağız Kokması Hematemesis Hematüri Hepatomegali Hipotermi

İnfertilite, Dişilerde

İnkontinans,

Vestibüler Hastalık

Köpeğim zeherlendi

Kedi yüksekten düşme

Abortus,

Gebeliğin sonlandırıması

Abortus, Spontan (Gebelik Kaybı)

Kedilerde Abortus, Spontan (Gebelik Kaybı)

Köpekler de(Agresyon (saldırganlık)

Kedilerde Agresyon (Saldırganlık)

Köpekler Akut Abdomen

Kardiyopulmoner Arrest

Kedilerde Evi Islatma

Kilo Kaybı ve Kaşeksi

Konstipasyon ve Obstipasyon (Kabızlık ve Tıkanma)

Koprofaji

Korku ve Fobiler

Korneal ve Skleral Yaralanmalar

Kusma

Lenfadenopati (Lenfadenomegali)

Melena (Dışkıda Kan)

Miyoklonus

Nazal Akıntı

Nazal Dermatozis

Nefrotik Sendrom

Neonatal Mortalite (Fading Sendromu)

Nöbet (Konvülsiyon, Status Epileptikus)Kediler

Nöbet (Konvülsiyon, Status Epileptikus)Köpekler

Obezite

Odontoklastik Rezorptif Lezyonlar—Kediler

Oligüri ve Anüri

Oral ülser

Orbital Hastalıklar (Eksoftalmus, Enoftalmus, Strabismus)

Öksürük

Paraliz

Periodontal Hastalıklar

Peteşi/Ekimoz/Çürüme (Morarma)

Pityalizm

Pododermatitis

Poliüri ve Polidipsi

Prostatomegali

Pruritus

Regürgitasyon

Renomegali

Retinal Dejenerasyon

Retinal Kanama

Sağırlık

Sepsis ve Bakteriyemi

Sinkop

Siyanoz

Splenomegali

Stereotipiler—Kediler

Stereotipiler—Köpekler

Stertor ve Stridor

Stomatitis

Stupor ve Koma

şok, Hipovolemik

şok, Kardiyojenik

şok, Septik

Tırnak ve Tırnak Yatağı Bozuklukları

Topallık

Tremorlar

Üçüncü Göz Kapağının Protrüzyonu

Üfürümler, Kalp

Üriner Kanal Obstrüksiyonu

Vaginal Akıntı

Zehirlenme (intoksikasyon)

ACTH Cevap Testi

Koksidioz

Kolilerde Göz Anomalisi

Kolanjit/Kolanjiyohepatit

Kolelithiasis

Kolesistit

Kolibasilloz

Kolit ve Proktit

Kolit, Histiositik Ülseratif

Kondrosarkom, Kemik

Kondrosarkom, Larinks ve Trakea’da

Kondrosarkom, Nazal ve Paranazal Sinüs

Kondrosarkom, Oral

Konjenital Oküler Anomaliler

Konjestif Kalp Yetmezliği, Sağ-Taraf

Konjestif Kalp Yetmezliği, Sol-Taraf

Konjunktivitis—Kediler

Konjunktivitis—Köpekler

Kontakt Dermatit

Koriyoretinit

Korneal Dejenerasyonlar ve infiltrasyonlar

Korneal Distrofiler

Kraniyomandibular Osteopati

Kulak Uyuzu

Kuduz

Kurflun Zehirlenmesi

Kutanöz Asteni

Kutanöz ilaç Erüpsiyonları

Larengiyal Hastalık

Legg-Calvé-Perthes Hastalığı

Leiomyoma, Mide, ince ve Kalın Barsak

Leiomyosarkom, Mide, ince ve Kalın Barsak

Leishmaniasis

Lenfomatoid Granülomatozis

Lenfadenitis

Lenfanjiektazi

Lenfosarkoma (Lenfoma), Epidermotrofik

Lenfosarkoma—Kedilerde

Lenfosarkoma—Köpeklerde

Lenfödem

Lens Lüksasyonu

Leptospirozis (Spiroket Hastalığı)

L-Form Bakteriyel Enfeksiyonlar

Lipom, infiltratif

Lökoensefelomiyelopati, Rottweiler’lerde

Lösemi, Akut Lenfoblastik

Lösemi, Kronik Lenfositik

Lumbosakral Stenoz (Cauda Equina Sendromu)

Lupus Eritematozus, Kutanöz (Diskoid)

Lupus Eritematozus, Sistemik (SLE)

Lyme Hastalığı

Malassezia Dermatitis

Malformasyonlar-Kongenital, Merkezi Sinir Sistemi

Malign Fibröz Histiyositom (Dev Hücre Tümörü)

Mantar Zehirlenmesi

Mast Hücre Tümörü

Mastitis

Mediastinitis

Megakolon

Megaözefagus

Melanositik Tümörler, Deri ve Parmak

Melanositik Tümörler, Oral

Metritis

Meme Bezi Hiperplazisi—Kedilerde

Meme Bezi Tümörleri—Kedilerde

Meme Bezi Tümörleri—Köpeklerde

Meningioma

Meningitis/Meningoensefalitis/Meningomiyelitis, Bakteriyel

Meningoensefalomiyelitis, Eozinofilik

Meningoensefalomiyelitis, Granülomatöz

Mesotelyoma

Metaldehit Zehirlenmesi

Mide Genifllemesi ve Volvulus Sendromu (GDV)

Mide Motilite Bozuklukları

Miksödem ve Miksödem Koması

Miyelodisplastik Sendromlar

Miyelomalasi—Diffüz, Hemorajik (Hematomiyeli)

Miyelopati, Dejeneratif

Miyeloproliferatif Hastalıklar

Miyokardial infarktüs

Miyokard Tümörleri

Miyokarditis

Miyopati, Fokal inflamatuvar–Çiğneme Kasları Miyositisi ve Ekstraoküler Miyositis

Miyopati, Generalize inflamatuvar—Polimiyositis ve Dermatomiyositis

Miyopati, Noninflamatuvar—Endokrin

Miyopati, Noninflamatuvar—iskoç köpek krampı, kalıtsal

Miyopati, Noninflamatuvar—Kalıtsal miyotoni

Miyopati, Noninflamatuvar—Kalıtsal x’e bağl› musküler distrofi

Miyopati, Noninflamatuvar—Labrador retriever, kalıtsal

Miyopati, Noninflamatuvar—Metabolik

Mukopolisakkaridozis (MPS)

Multipl Miyelom

Myasthenia Gravis

Mycobacterial Enfeksiyonlar

Mycoplasma

Moderatör Bantlar›n Artışı

Nazofaringiyal Stenozis

Narkolepsi ve Katapleksi

Nazal veya Nazofarengiyal Polipler

Nefrolitiazis

Nefrotoksisite, ilaca Bağlı

Nekrotizan Ensefalitis, Yorkshire Terrier’lerde

Nekrotizan Meningoensefalitis, Maltese Köpeklerde

Neosporoz

Nokardiozis

Nonsteroidal Anti-inflamatuar ilaç (NSAID) Toksisitesi

Nöroaksonal Distrofi

Oftalmia Neonatorum

Omuz, Ligament ve Tendon Kondisyon Bozuklukları

Optik Nöritis

Östrojen Toksisitesi

Oral Kavite Tümörleri, Farklılaşmamış Malign Tümörler

Oral Kitleler

Organofosfat ve Karbamat Toksisitesi

Oronasal Fistül

Osteokondrodisplazi

Osteokondrozis

Osteomiyelitis

Osteosarkom

Otitis Eksterna ve Media

Otitis Media ve interna

Ovaryum Tümörleri

Örümcek Zehiri Toksikozisi—Kara Dul Örümceği

Örümcek Zehiri Toksisitesi—Kahverengi Münzevi Ailesi

Özofageal Daralma

Özofageal Divertikül

Özofagitis

Özofagusta Yabancı Cisim

Pankreatitis

Pannikülitis

Panosteitis

Papillomatozis

Papilödem

Parafimozis ve Fimozis

Paragonimiyazis

Parotitis

Parvoviral Enfeksiyon—Köpekler

Patella Luksasyonu

Patent Duktus Arteriozus

Pektus Ekskavatum

Pelger-Huet Anomalisi

Pelvik idrar Kesesi

Pemfigoid, Büllöz

Pemfigus

Perianal Fistül

Periferal Nöropatiler (Polinöropatiler)

Periferal Ödem

Perikarditis

Peritoneoperikardiyal Diyafram Hernisi

Perikardiyal Effüzyon

Perineal Herni

Perirenal Psödokistler

Peritonitis

Persistent Sağ Aortik Ark

Phycomycosis (Pythiosis)

Physaloptera

Pika

Pire ve Pire Kontrolü

Piretrin ve Piretroid Toksikoz

Piruvat kinaz eksikliği

Piyelonefritis

Piyoderma

Piyometra ve Kistik Endometriyel Hiperplazi

Piyotoraks

Plague (Yersinia Pestis) (Veba)

Plasentanın Subinvolüsyonu

Plasma Hücreli Gingivitis ve Farengitis

Polikistik Böbrek Hastalığı

Plasmasitom, Mukokutanöz

Plöral Effüzyon

Pnömoni, Allerjik—Köpekler

Pnömoni, Aspirasyon

Pnömoni, Bakteriyel

Pnömoni, Fungal

Pnömositozis

Pnömotoraks

Poliartritis, Eroziv, immün-ilişkili

Poliartritis, Noneroziv, immun-ilişkili

Polifaji

Polioensefalomyelitis—Kediler

Polisitemia Vera

Prostat Kistleri

Portosistemik şant

Poxvirüs Enfeksiyonu—Kediler

Proptosis

Prostatitis ve Prostatik Apse

Protein Kaybettiren Enteropatiler (PKE)

Prototekozis

Pseudorabies Virüs Enfeksiyonu (Yalancı Kuduz)

Puglarda Ensefalitis (Meningoensefalitis)

Pulmoner Fibrozis

Pulmoner Kontüzyonlar

Pulmoner Mineralizasyonlar

Pulmoner Ödem

Pulmoner Ödem, Nonkardiyojenik

Pulmoner Tromboembolizm

Pulmonik Stenosis (PS)

Q humması 1168 Rabdomiyom

Rabdomiyosarkom

Rabdomiyosarkom, idrar Kesesi

Rektal darlık

Rektal ve anal prolapsus

Rektoanal Polipler

Renal tubüler Asidoz

Reovirüs Enfeksiyonları

Respiratuar Parazitler

Retinal Ayrılma

Rinitis ve Sinüzitis

Rinosporidiyozis

Rodentisid Antikoagülan Zehirlenmesi

Rotavirüs Enfeksiyonu

Sekal inversiyon (Sekumun Ters Dönmesi)

Safra Kanalı Karsinomu

Safra Kanalı Tıkanıklığı

Salmonellosis (Salmonella Enfeksiyonu)

Sarkoptik Uyuz

Schiff-fierrington Fenomeni

Schwannoma

Sebaseöz Adenit

Seks Hormonuna Yanıt Veren Dermatozlar

Seksüel Geliflim Bozuklukları

Seminoma

Serebellar Dejenerasyon

Serebellar Hipoplazi

Sertoli Hücre Tümörü

Seruminöz Bez Adenokarsinomu, Kulak

Sinovial Hücreli Sarkom

Shaker Sendromu (Generalize Tremor Sendromu)

Silier diskinezi, Primer

Siroz/fibrozis, Karaciğerde

Sjögren Sendromu

Soğuk Aglütinin Hastalığı

Skuamöz Hücreli Karsinom, Akciğer

Skuamöz Hücreli Karsinom, Deri

Skuamöz Hücreli Karsinom, Dil

Skuamöz Hücreli Karsinom, Gingiva

Skuamöz Hücreli Karsinom, Kulak

Skuamöz Hücreli Karsinom, Nazal Planum

Skuamöz Hücreli Karsinom, Nazal ve Paranazal Sinüsler

Skuamöz Hücreli Karsinom, Parmak

Skuamöz Hücreli Karsinom, Tonsil

Somon Balığı Zehirlenmesi

Spermatosel/Spermatik Granuloma

Splenik Torsiyon (Dalak Torsiyonu)

Spondilozis Deformans

Sporotrikozis

Stafilokok Enfeksiyonları

Steroid Hepatopatisi

Steroide Cevap Veren Menenjit-Arterit (SRMA)—Köpekler

Streptokok Enfeksiyonları

Striknin Zehirlenmesi

Strongiloidiasis

Süperfisiyal Nekrolitik Dermatitis

Tabanı Dar Mandibüler Köpek Dişi

Taurin Yetmezliği

Tenyalar (Cestodiazis)

Testiküler Dejenerasyon ve Hipoplazi

Tranmissibıl Venereal Tümör (Stiker Sarcomu)

Tetanoz

Timoma

Toksoplazmozis

Trakeal kollaps

Trakeobronflitis, Enfeksiyöz—Köpekler

Transisyonel Hücre Karsinomu, Böbrek, Mesane, Üretra

Travmatik Miyokarditis

Trigeminal Nöritis

Trematodlar, Karaci¤er

Tricuriasis (Kamçılı kurt)

Trombositopatiler

Trombositopeni, Primer immün Yanıta-Bağlı (IMT)

Tularemi

Tümoral Kalsinozis

Tyzzer Hastalığı

Uterus Tümörleri

Uterusta Atoni

Uveal Melanom, Kediler

Uveal Melanom, Köpekler

Uveodermatolojik Sendrom (VKA)

Üreterolithiazis

Üretral Prolapsus

Üçüncü Gözkapağı Bezinin Prolapsusu (kiraz göz)

Ürolithiazis, Kalsiyum Fosfat

Ürolithiazis, Kalsiyum Oksalat

Ürolithiazis, Ksantin

Ürolithiazis, Sistin

Ürolithiazis, Struvit—Kediler

Ürolithiazis, Struvit—Köpekler

Ürolithiazis, Ürat 1296 Vaccine (aşı)—ilişkili Sarkom

Vaginal Hiperplazi ve Prolapsus

Vaginal Malformasyonlar ve Edinilmiş Lezyonlar

Vaginal Tümörler

Vaginitis

Vaskulitis, Kutanöz

Vaskulitis, Sistemik

Ventriküler Septal Defekt

Vesikülourakal Divertiküller

Vestibüler Hastalık, Geriatrik—Köpekler

Vestibüler Hastalık, idiopatik—Kediler

Vitamin A Toksisitesi

Vitamin D Toksisitesi

Von Willebrand Hastalığı

Wobbler Sendromu (Servikal Omur instabilitesi)

Yalancı Gebelik

Yılan Zehiri Toksisitesi—Engerekler

Yılan Zehiri Toksisitesi—Mercan Yılanları

Yuvarlak Solucan (Askariazis)

Zambak Zehirlenmesi

KAYNAK;

5 DAKİKADA KONSULTASYON

http://www.vhsd.org.tr/yayin/5_dakikada_cons.pdf